Logo jpk
faktury jpk 2

Czym jest JPK_FA i co powinieneś o nim wiedzieć?

JPK_FA to skrót od Jednolitego Pliku Kontrolnego w formie pliku audytowego. Jest to dokument elektroniczny, który służy do przesyłania informacji o transakcjach dokonywanych przez podatników VAT. Powstał w celu usprawnienia procesu kontroli podatkowych oraz zwalczania nieprawidłowości podatkowych. 

Pliki kontrolne kiedyś i dziś

JPK_FA w Polsce stał się obowiązkowy od 1 kwietnia 2021 roku. Wcześniej obowiązywały trzy rodzaje JPK: JPK_VAT, JPK_MAG oraz JPK_PKPIR. Każdy z tych plików zawierał informacje o innych aspektach działalności podatnika, np. JPK_VAT dotyczył rozliczeń VAT, JPK_MAG zawierał informacje o ewidencji magazynowej, a JPK_PKPIR dotyczył księgowości. Zastąpienie tych plików Jednolitym Plikiem Kontrolnym FA ma na celu uproszczenie procesu przekazywania informacji do organów podatkowych. 

Zawartość faktury JPK  i zasady dotyczące jej przesyłania

JPK_FA zawiera dane dotyczące faktur, w tym informacje o kontrahentach, kwotach, numerach faktur oraz datach wystawienia i sprzedaży. Plik ten ma na celu ułatwienie kontroli podatkowej, ponieważ organy podatkowe mają dostęp do wszystkich danych w jednym pliku. Dzięki temu można szybko i łatwo zweryfikować, czy podatnik rozlicza się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Podmioty, które są zobowiązane do przesyłania JPK_FA, to podatnicy VAT, którzy prowadzą sprzedaż produktów i usług na terytorium Polski. Wymagane jest przesyłanie pliku co miesiąc, do 25 dnia kolejnego miesiąca po okresie, którego dotyczy plik. Oznacza to, że podatnik ma czas na przesłanie pliku do organu podatkowego do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy plik. Plik JPK może być przesyłany w formie elektronicznej przez internet, za pomocą systemów informatycznych, które są dostępne dla podatników. Warto jednak pamiętać, że należy zachować ostrożność przy przesyłaniu plików JPK, ponieważ jest to bardzo ważna informacja dla organów podatkowych. W przypadku nieprzesłania JPK_FA w odpowiednim terminie grożą sankcje. Za brak przesłania lub niedostateczne przesłanie pliku można nałożyć na podatnika karę w wysokości do 5000 złotych. W przypadku powtórzenia naruszenia może to prowadzić nawet do kary pozbawienia wolności. 

Podsumowując

JPK_FA to plik elektroniczny, który zawiera informacje o wszystkich fakturach wystawionych i otrzymanych przez daną firmę w danym okresie rozliczeniowym. Musi być generowany i przesyłane do urzędu skarbowego co miesiąc, a jego niewłaściwe sporządzenie lub przesłanie może skutkować poważnymi sankcjami finansowymi.